Time Name FT
China Hong Kong (w)
Nepal (w)
1
3
Hong Kong
Hong Kong League XI
3
4