Time Name FT
Vikingur Reykjavik 1 2
Breidablik 3
1
0